Privacybeleid & Cookiebeleid

Air Your Mind Counselling respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en hecht veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens.
Air Your Mind Counselling gebruikt alleen persoonlijke gegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbijhorende doel. In deze privacyverklaring geeft Air Your Mind Counselling aan hoe zij omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 januari 2021.

Contactgegevens:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:
Birgit de Wolff van Air Your Mind Counselling,
Binnenhaven 10,
4424 BN Wemeldinge.
Air Your Mind Counselling krijgt persoonsgegevens van uzelf, die u aan haar verstrekt via de website, e-mail, telefoon en persoonlijk gesprek. Als u vragen heeft over privacy, neem dan telefonisch contact op via 0113-621081 of mail naar [email protected].

Verwerking van persoonsgegevens

Air Your Mind Counselling verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens voor het (laten) uitvoeren van de afgesproken dienst(en) en/of omdat u deze gegevens zelf aan de praktijk verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die Air Your Mind Counselling verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • E-mailadres
 • contactvoorkeur

Waarom is het nodig?

Air Your Mind Counselling heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van haar dienstverlening
 • Facturering
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing
 • Advisering en consultatie
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Grondslagen

Air Your Mind Counselling verwerkt bepaalde persoonsgegevens op basis van artikel 6 van de AVG om uitvoering te kunnen geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting.
Tevens verwerkt Air Your Mind Counselling persoonsgegevens, omdat de praktijk hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo een efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
 • De verbetering van haar diensten
 • Optimale advisering en consultatie
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Air Your Mind Counselling zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of de praktijk dit op grond van de wet moet of mag doen.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Air Your Mind Counselling persoonsgegevens uitwisselen. Air Your Mind Counselling kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT leverancier van haar website en systemen of een marketingbureau. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voorgenoemde doeleinden. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten om uw persoonsgegevens te borgen.

Hoe lang bewaart Air Your Mind Counselling uw gegevens?

Air Your Mind Counselling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Air Your Mind Counselling zich moet houden aan de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Momenteel houden wij een bewaartermijn van 7 jaar aan, aanvangend van het moment dat u contact met Air Your Mind Counselling heeft opgenomen. Indien uw gegevens eerder vernietigd kunnen worden, zal dit ook worden uitgevoerd.

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?

Air Your Mind Counselling neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt bij Air Your Mind Counselling een verzoek om inzage indienen. Dan krijgt u een overzicht van de persoonsgegevens die Air Your Mind Counselling van u heeft. Binnen vier weken krijgt u een overzicht met uw persoonsgegevens. U kunt de gegevens opvragen door een e-mail te sturen naar [email protected].
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, is het van belang dat u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek meestuurt. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Air Your Mind Counselling,
t.a.v. B.K. de Wolff,
Binnenhaven 10,
4424 BN Wemeldinge.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Air Your Mind Counselling u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 januari 2021.
Air Your Mind Counselling kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van deze wijzigingen.Cookiebeleid

Belangrijke mededeling over de verwerking van gegevens in relatie tot Google Analytics

Deze site gebruikt Google Analytics, een webanalyse dienst uitgevoerd door Google Ireland Limited. Hoewel de verantwoordelijke organisatie voor verwerking van verzamelde gegevens gebaseerd is buiten de Europese regio en Zwitserland, zal de verwerking van gegevens velieerd aan Google Analytics worden verwerkt door Google LLC (waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de VS). Google Ireland Limited en Google LLC worden hierna genoemd « Google ». Betreffende het gebruik van Google Analytics, wordt de verwerking van gegevens technisch uitgevoerd door Jimdo. In dit opzicht wordt hiernaar verwezen in de huidige privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hambourg, [email protected]) en de gebruiker van de site delen een dubbele verantwoordelijkheid met betrekking tot de bescherming van gegevens geralteerd aan het gebruik van Google Analytics op de site.


Google Analytics gebruikt « cookies », tekstbestanden die worden opgeslagen op de computer van de bezoeker van de site, met als doel het gebruik van de site door de bezoeker te analyseren. De informatie die wordt gegenereerd door de cookie (inclusief het IP-adres) over het gebruik van de website worden verzonden naar en bewaard door Google.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp ()". Deze extensie garandeert de anonimisering van het gebruikte IP-adres en sluit hierdoor elke directe verwijzing naar personen uit. Dankzij deze extensie, blokkeert Google het IP-adres van de bezoeker van de site afkoomstig uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere staat die het akkoord betreffende de Europese economische ruimte heeft ondertekend. Het complete IP-adres van de bezoeker wordt slechts in uiterzondelijke omstandigheden naar de server van Google verzonden. Het door de internetbrowser van de bezoeker verstrekte IP-adres van de bezoeker van de site die Google Analytics gebruikt, zal niet worden gecombineerd  met andere gegevens van Google.


In opdracht van Jimdo en de gebruiker van de site, gebruikt Google de verzamelde informatie om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteit van de site op te stellen en om aan de gebruiker van de site andere internetdiensten te verstrekken of aan de site gerelateerde diensten (art. 6-1.f du RGPD). Het belang van gegevensverwerking rechtvaardigt zich door optimalisering van de site, de analyse van het gebruik ervan en de aanpassing van de inhoud, toegestaan door de statistische functie van Jimdo. Het belang van de bezoekers is naar behoren beschermd door de anonimisering van hun gegevens.


Google LLC garandeert een adequaat niveau van bescherming van gegevens conform de standaard europese contractclausules. De gegevens die verzonden en gekoppeld worden aan cookies van Google Analytics, zoals gebruikersgegevens en publiciteitsgegevens, worden automatisch gewist na 50 maanden. Gegevens die de uiterste bewaartermijn hebben bereikt worden automatisch eenmaal per maand gewist.


De bezoeker kan het gebruik van cookies weigeren door de geschikte optie te kiezen in de browser. Hij/zij kan ook voorkomen dat Google informatie verzamelt (inclusief zijn/haar IP-adres) door cookies en deze te verwerken door de volgende plug-in te downloaden en deze te installeren in de betreffende internetbrowser : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


De bezoeker kan het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken. Een « opt-out » wordt hiermee geplaatst en zorgt ervoor dat de bezoeker van de site niet wordt gevolgd gedurende zijn/haar navigatie op de site.


Voor meer informatie over verwerking en gebruik van gegevens door Google, instellingen en mogelijkheden voor desactivering, raadpleegt u les Conditions d’utilisation de Google Analytics of la politique de confidentialité de Google.


Conform de van toepassing zijnde wetgeving en de RGPD, beschikken bezoekers van de site over zekere rechten met betrekking to hun persoonlijke gegevens die door het systeem van Google Analytics worden verwerkt. Meer in het bijzonder, beschikken zij over een recht op inzage, correctie, overdraagbaarheid evenals het recht op verwijdering van hun gegevens. Bezoekers van de site hebben ook het recht zich tegen bepaalde verwerking van hun gegevens te verzetten. Om deze rechten aangaande de verwerking van gegevens door Google Analytics op deze site te doen gelden, kan de bezoeker op elk moment contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected] of met de eigenaar van de site.